Trang nhất » Ngoại ngữ » Tiếng Lào » Ngữ pháp Lào » Cách dùng từ


Dùng từ: Nhưng, Khắc, Khỏi, Hãy, Mới phải, Hơn nữa, Hết mực, Thiếu gì, Luôn thể, Hàng

Thứ hai - 13/03/2017 22:05


Cách dùng từ: Nhưng /tè/
Dùng từ: Khắc /hạc xí/
Khỏi 1. /ọc chạc; phộn chạc/ 2. /bò tọng/
Hãy: /chồng/
Mới phải /chằng thực, chừng thực/
Hơn nữa /nhìng kùa nặn/
Hết mực /súc súc/
Thiếu gì /ứt nhẳng/

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn