Trang nhất » Ngoại ngữ » Tiếng Trung » Từ vựng - Câu


300 từ vựng HSK2 – Danh sách các phần

Thứ ba - 25/07/2017 19:20

1.ài 爱 – ÁI – Yêu

B
2.bā 八 – BÁT – Số tám
3.bàba 爸爸 – BABA – Bố, cha
4.ba 吧 – Trợ từ ngữ khí “nhé”
5.bái 白 – BẠCH – Trắng
6.bǎi 百 – BÁCH – Một trăm
7.bāngzhù 帮助 – BANG TRỢ – Giúp đỡ
8.bàozhǐ 报纸 – BÁO CHỈ – Tờ báo
9.bēizi 杯子 – BỐI TỬ – Cá cốc
10.Běijīng 北京 – BẮC KINH – Thủ đô Trung Quốc

11.běn 本 – Bản – Tập, lượng từ
12.bǐ 比 – TỈ – So sánh
13.bié 别 – BIỆT – Đừng, không
14.bú kèqi – BẤT KHÁCH KHÍ – Đừng khách sáo
不客气
15.bù 不 – BẤT – Không, phủ định
16.cài 菜 – THÁI – Món ăn, rau
17.chá 茶 – TRÀ – Chè, trà
18.cháng 长 – TRƯỜNG – Dài
19.chànggē 唱歌 – XƯỚNG CA – Hát
20.chī 吃 – KHẬT – Ăn

21.chū 出 – XUẤT – Đi ra
22.chūzūchē 出租车 – XUẤT TÔ XA – Xe Taxi
23.chuān 穿 – XUYÊN – xuyên qua
24.chuán 船 – THUYỀN – Thuyền, bè
25.cì 次 – THỨ – Thứ tự, lần
26.cóng 从 – TÒNG – Đi theo
27.cuò 错 – THÁC – Sai lầm

D
28.dǎ diànhuà 打电话 – ĐẢ ĐIỆN THOẠI – Gọi điện thoại
29.dǎ lánqiú 打篮球 – ĐẢ LAM CẦU – Chơi cầu lông
30.dà 大 – ĐẠI – To
31.dàjiā 大家  – ĐẠI GIA – Cả nhà
32.dànshì 但是 – ĐAN THỊ – Nhưng mà
33.dào 到 – ĐÁO – Đến
34.de 的 – ĐÍCH – Từ chỉ sở hữ
35.de 得 – ĐẮC – Đạt được
36.děng 等 – ĐẲNG – Chờ đợi
37.dìdi 弟弟 – ĐỆ ĐỆ – Em trai
38.dì-yī 第一 – ĐỆ NHẤT – Số 1
39.diǎn 点 – ĐIỂM – Điểm
40.diànnǎo 电脑 – ĐIỆN NÃO – Máy tính

41.diànshì 电视 – ĐIỆN THỊ – Tivi
42.diànyǐng 电影 – ĐIỆN ẢNH – Phim
43.dōngxi 东西 – ĐÔNG TÂY – Hàng hoá
44.dǒng 懂 – ĐỎNG – Đỏng đảnh, hiểu
45.dōu 都 – ĐÔ – Đều
46.dú 读 – ĐỌC – Đọc
47.duì 对 – ĐỐI – Đối với
48.duìbuqǐ 对不起 – ĐỐI BẤT KHỞI – Xin lỗi
49.duō 多 – ĐA – Nhiều
50.duōshao 多少 – ĐA THIỂU – Bao nhiêu

51.érzi 儿子 – NHI TỬ – Con trai
52.èr 二 – NHỊ – Số 2
53.fànguǎn 饭馆 – PHẠN QUÁN – Quán ăn
54.fángjiān 房间 – PHÒNG GIAN – Phòng
55.fēicháng 非常 – PHI THƯỜNG – Cực kỳ
56.fēijī 飞机 – PHI CƠ – Máy bay
57.fēnzhōng 分钟 – PHÂN CHUNG – Phút
58.fúwùyuán 服务员 – PHỤC VỤ VIÊN – Nhân viên phục vụ
59.gāo 高 – CAO – Cao
60.gāoxìng 高兴 – CAO HỨNG – Vui vẻ

61.gàosu 告诉 – CÁO TỐ – Bảo
62.gēge 哥哥 – CA CA – Anh trai
63.gè 个 – CÁ – Lượng từ
64.gěi 给 – CẤP – Cung cấp, đưa cho
65.gōnggòngqìchē 公共汽车 – CÔNG CỘNG KHÍ XA – Xe buýt
66.gōngjīn 公斤 – CÔNG CÂN – Cân kg
67.gōngsī 公司 – CÔNG TY – Công ty
68.gōngzuò 工作 – CÔNG TÁC – Công việc
69.gǒu 狗 – CẨU – Con chó
70.guì 贵 – QUÝ – Đắt

71.guo 过 – QUÁ – Qua
72.hái 还 – HOÀN – Trả lại
73.háizi 孩子 – HÀI TỬ – Trẻ con
74.Hànyǔ 汉语 – HÁN NGỮ – Tiếng Hán 
75.hǎo 好 – HẢO – Tốt
76.hǎochī 好吃 – HẢO KHẬT – Ngon
77.hào 号 – HIỆU – Số
78.hē 喝 – HÁT – Uống
79.hé 和 – HOÀ – Và
80.hēi 黑 – HẮC – Đen

81.hěn 很 – HẨN – Rất
82.hóng 红 – HỒNG – Màu đỏ
83.hòumiàn 后面 – HẬU DIỆN – Đằng sau
84.huānyíng 欢迎 – HOAN NGHÊNH – Chào đón
85.huí 回 – HỒI – Quay lại
86.huídá 回答 – HỒI ĐÁP – Trả lời
87.huì 会 – HỘI – Cơ hội
88.huǒchēzhàn 火车站 – HOẢ XA TRẠM – Ga tàu xe lửa
89.jīchǎng 机场 – CƠ TRƯỜNG – Sân bay 
90.jīdàn 鸡蛋 – KÊ ĐAN – Trứng gà

91.jǐ 几 – KỈ – Bao nhiêu
92.jiā 家 – GIA – Nhà
93.jiàn 件 – KIỆN – Lượng từ
94.jiào 叫 – KHIẾU – Gọi
95.jiàoshì 教室 – GIÁO THẤT – Phòng học
96.jiějie 姐姐 – Tỉ Tỉ – Chị Gái
97.jièshào 介绍 – GIỚI THIỆU – Giới thiệu
98.jīntiān 今天 – KIM THIÊN – Ngày hôm nay
99.jìn 进 – TIẾN – Đi vào
100.jìn 近 – CẬN – Gần

101.jiǔ 九 – CỬU – Số chín
102.jiù 就 – TỰU – Vừa xong
103.juéde 觉得 – GIÁC ĐẮC – Cảm thấy
104.kāfēi 咖啡 – CÀ PHÊ – Cà phê
105.kāi 开 – KHAI – Lái 
106.kāishǐ 开始 – KHAI THUỶ – Bắt đầu
107.kàn 看 – KHÁN – Xem 
108.kànjiàn 看见 – KHÁN KIẾN – Nhìn thấy
109.kǎoshì 考试 – KHẢO THÍ – Thi cử
110.kěnéng 可能 – KHẢ NĂNG – Có thể

111.kěyǐ 可以 – KHẢ DĨ – Có thể
112.kè 课 – KHOÁ – Bài
113.kuài 块 – KHỐI – Khối đã
114.kuài 快 – KHOÁI – Nhanh
115.kuàilè 快乐 – KHOÁI LẠC – Sung sướng
116.lái 来 – LAI – Đến
117.lǎoshī 老师 – LÃO SƯ – Thầy cô giáo
118.le 了 – LIỄU – Đã
119.lèi 累 – LUỴ – Mệt
120.lěng 冷 – LÃNH – Lạnh

121.lí 离 – LI – Cách
122.lǐ 里 – LÍ – Bên trong
123.liǎng 两  – LƯỠNG – Hai
124.líng 零 – LINH – Số không 0
125.liù 六 – LỤC – Số sáu
126.lù 路 – LỤC – Màu xanh lá cây
127.lǚyóu 旅游 – LỮ DU – Du lịch
128.māma 妈妈 – MAMA – Mẹ
129.ma 吗 – MA – Trợ từ để hỏi
130.mǎi 买 – MÃI – Mua

131.mài 卖 – MẠI – Bán
132.màn 慢 – MẠN – Chậm 
133.máng 忙 – MANG – Bận
134.māo 猫 – MIÊU – Con mèo
35.méi 没 – MỘT – Phủ định 
136.méi guānxi 没关系 – MỘT QUAN HỆ – Không sao 
137.měi 每 – MỖI – Mỗi
138.mèimei 妹妹 – MUỘI MUỘI – Em gái
139.mén 门 – MÔN – Cửa
140.mǐfàn 米饭 – MÌ PHẠN – Cơm

141.míngtiān 明天 – MINH THIÊN – Ngày mai
142.míngzi 名字 – DANH TỰ – Tên
143.nǎ 哪 (nǎr 哪儿)- NÁ – Ở đâu
144.nà 那 (nàr 那儿)- NA – Cái đó
145.nánrén 男人 – NAM NHÂN – Con trai, đàn ông
146.ne 呢 – NÀY – Thì sao
147.néng 能 – NĂNG – Có thể
148.nǐ 你 – NHĨ – Bạn
149.nián 年 – NIÊN – Năm
150.nín 您 – NÂM – Ngài

151.niúnǎi 牛奶 – NGƯU NÃI – Sữa bò
152.nǚ’ér 女儿 – NỮ NHI – Con gái
153.nǚrén 女人 – NỮ NHÂN – Phụ nữ
154.pángbiān 旁边 – BÀNG BIÊN – Bên cạnh
155.pǎobù 跑步 – BẢO BỘ – Đi bộ
156.péngyou 朋友  – BẰNG HỮU – Bạn bè 
157.piányi 便宜 – TIỆN NGHI – Rẻ
158.piào 票 – PHIẾU – Vé
159.piàoliang 漂亮 – PHIÊU LƯỢNG – Đẹp
160.píngguǒ 苹果 – TẦN QUẢ – Quả táo

161.qī 七 – THẤT – Số bảy
162.qīzi 妻子 – THÊ TỬ – Vợ
163.qǐchuáng 起床 – KHỞI SÀNG – Thức dậy
164.qiān 千 – THIÊN – Một nghìn
165.qián 钱 – TIỀN – Tiền
166.qiánmiàn 前面 – TIỀN DIỆN – Phía trước
167.qíng 晴 – TÌNH – Trời trong sáng
168.qǐng 请 – THỈNH – Mời
169.qù 去 – KHỨ – Đi
170.qùnián 去年 – KHỨ NIÊN – Năm ngoái

171.ràng 让 – NHƯỢNG – Để
172.rè 热  – NHIỆT – Nóng
173.rén 人 – NHÂN
174.rènshi 认识 – NHẬN THỨC – Biết
175.rì 日 – NHẬT – Ngày, mặt trời
176.sān 三 – TAM – Số 3
177.shāngdiàn 商店 – THƯỢNG ĐIẾM – Cửa hàng
178.shàng 上 – THƯỢNG – Trên
179.shàngbān 上班 – THƯỢNG BAN – Đi làm
180.shàngwǔ 上午 – THƯỢNG NGỌ – Sáng

181.shǎo 少 – THIỂU – Ít
182.shéi 谁 – THUỲ – Ai
183.shēntǐ 身体 – THÂN THỂ – Sức khoẻ
184.shénme 什么 – THẬP MA – Cái gì
185.shēngbìng 生病 – SINH BỆNH – Bị bệnh
186.shēngrì 生日 – SINH NHẬT – Sinh nhật
187.shí 十 – THẬP – Mười
188.shíhou 时候 – THỜI HẬU – Thời điểm
189.shíjiān 时间 – THỜI GIAN – Thời gian
190.shì 是 – THỊ – Là

191.shìqing 事情 – THỰC TÌNH – Thật sự
192.shǒubiǎo 手表 – THỦ BIỂU – Đồng hồ đeo tay
193.shǒujī 手机 – THỦ CƠ – Điện thoại di động
194.shū 书 – SÁCH 
195.shuǐ 水 – THUỶ – Nước
196.shuǐguǒ 水果 – THUỶ QUẢ – Hoa quả
197.shuìjiào 睡觉 – THUỲ GIÁC – Đi ngủ
198.shuōhuà 说话 – THUYẾT THOẠI – Nói chuyện
199.sì 四 – TỨ – Số bốn
200.sòng 送 – TỐNG – Tặng

201.suì 岁 – TUẾ – Tuổi
202.suǒyǐ 所以 – SỞ DĨ – Cho nên
203.tā 他 – THA – Anh ấy
204.tā 她 – THA – Cô ấy
205.tā 它 – THA – Nó
206.tài 太 – THÁI – Quá
207.tī zúqiú 踢足球 – THÍCH TÚC CẦU – Đá bóng
208.tí 题 – ĐỀ – Đề thi
209.tiānqì 天气 – THIÊN KHÍ – Thời tiết
210.tiàowǔ 跳舞 – KHIÊU VŨ – Nhảy

211.tīng 听 – THÍNH – Nghe
212.tóngxué 同学 – ĐỒNG HỌC – Bạn học
213.wài 外 – NGOẠI – Bên ngoài
214.wán 完 – HOÀN – Hết
215.wán 玩 – NGOẠN – Chơi
216.wǎnshang 晚上 – VÃN THƯỢNG – Tối
217.wèi 喂 – ÔI – Alo
218.wèi shénme 为什么 – VI THẬP MA – Tại sao?
219.wèn 问 – VẤN – Hỏi
220.wèntí 问题 – VẤN ĐỀ – Vấn đề

221.wǒ 我 – NGÃ – Tôi
222.wǒmen 我们 – NGÃ MÔN – Chúng tôi
223.wǔ 五 – NGŨ – Số năm
224.xīguā 西瓜 – TÂY QUẢ – Dưa hấu
225.xīwàng 希望 – HY VỌNG – Hy vọng
226.xǐ 洗 – TẨY – Rửa
227.xǐhuan 喜欢 – HỈ HOAN – Vui vẻ
228.xià 下 – HẠ – Bên dưới
229.xiàwǔ 下午 – HẠ NGỌ – Chiều
230.xià yǔ 下雨 – HẠ VŨ – Mưa

231.xiānsheng 先生 – TIÊN SINH – Ngài
232.xiànzài 现在 – HIỆN TẠI – Bây giờ
233.xiǎng 想 – TƯỞNG – Nhớ
234.xiàng 向 – HƯỚNG – Hướng về
235.xiǎo 小 – TIỂU – Nhỏ 
236.xiǎojiě 小姐 – TIỂU THƯ – Cô gái
237.xiǎoshí 小时 – TIỂU THỜI – Một lúc
238.xiào 笑 – TIẾU – Cười
239.xiē 些 – TÁ – Một chút
240.xiě 写 – VIẾT – Viết

241.xièxie 谢谢 – TẠ TẠ – Cám ơn
242.xīn 新 – TÂN – Mới
243.xīngqī 星期 – TINH KÌ – Thứ
244.xìng 姓 – Tính – Họ
245.xiūxi 休息 – HƯU TỨC – Nghỉ ngơi
246.xuésheng 学生 – HỌC SINH – Học sinh
247.xuéxí 学习 – HỌC TẬP – Học tập
248.xuéxiào 学校 – HỌC HIỆU – Trường học
249.xuě 雪 – TUYẾT – Tuyết

250.yánsè 颜色 – NHAN SẮC – Màu sắc
251.yǎnjing 眼睛 – NHÃN TINH – Mắt
252.yángròu 羊肉 – DƯƠNG NHỤC – Thịt dê
253.yào 药 – THUỐC – Thuốc
254.yào 要 – YÊU – Cần
255.yě 也 – DÃ – Cũng
256.yī 一 – NHẤT – Số một
257.yīfu 衣服 – Y PHỤC – Quần áo
258.yīshēng 医生 – Y SINH – Bác sỹ
259.yīyuàn 医院 – Y VIỆN – Bệnh viện
260.yǐjīng 已经 – DĨ KINH – Vừa xong

261.yǐzi 椅子 – GHẾ TỬ – Cái ghế
262.yìqǐ 一起 – NHẤT KHỞI – Cùng nhau
263.yìsi 意思 – Ý NGHĨA – Ý Nghĩa
264.yīn 阴 – ÂM – Âm dương
265.yīnwèi 因为 – NHÂN VỊ – Bởi vì
266.yóuyǒng 游泳 – DU DŨNG – Đi bơi
267.yǒu 有 – HỮU – Có
268.yòubian 右边 – HỮU BIÊN – Bên phải
269.yú 鱼 – NGƯ – Cá
270.yuán 元 – NGUYÊN – Tết Nguyên Đán

271.yuǎn 远 – VIỄN – Xa
272.yuè 月 – NGUYỆT – Tháng
273.yùndòng 运动 – VẬN ĐỘNG – Hoạt động
274.zài 在 – TẠI – Ở tại 
275.zài 再 – TÁI – Lại
276.zàijiàn 再见 – TÁI KIẾN – Gặp lại
277.zǎoshang 早上 – TẢO THƯỢNG – Sáng sớm
278.zěnme 怎么 – CHẨM MA – Thế nào
279.zěnmeyàng 怎么样 – CHẨM MA DƯƠNG – Như thế nào
280.zhāng 张 – TRƯƠNG – Lượng từ của trang

281.zhàngfu 丈夫 – TRƯỢNG PHỤ – Đàn ông
282.zhǎo 找 – TRẢO – Tìm
283.zhè 这 (zhèr 这儿)- GIÁ – Cái này
284.zhe 着 – TRƯỚC – Đang
285.zhēn 真 – CHÂN – Thật
286.zhèngzài 正在 – CHÍNH TẠI – Ngay tại
287.zhīdào 知道 – TRÍ ĐẠO – Biết
288.Zhōngguó 中国  – TRUNG QUỐC – Trung Quốc
289.zhōngwǔ 中午 – TRUNG NGỌ – Buổi trưa
290.zhù 住 – TRÚ – Ở

291.zhǔnbèi 准备 – CHUẨN BỊ – Chuẩn bị
292.zhuōzi 桌子 – TRÁC TỬ – Cái bàn
293.zì 字 – TỰ – Chữ
294.zìxíngchē 自行车 – TỰ HÀNH XA – Xe đạp
295.zǒu 走 – TẨU – Chạy
296.zuì 最 – TỐI – Nhất
297.zuótiān 昨天 – TẠC THIÊN – Ngày hôm qua
298.zuǒbian 左边 – TẢ BIÊN – Bên trái
299.zuò 坐 – TOẠ – Ngồi
300.zuò 做 – TÁC – LàmNhững tin mới hơn

Những tin cũ hơn