Trang nhất » Tin Tức » Thông tin
Vụ Hợp tác quốc tế - Học viện CTQG Hồ Chí Minh

Thứ năm - 19/05/2016 07:34

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ                                     Vụ Hợp tác quốc tế (ảnh chụp tháng 8/2014)                                    Vụ Hợp tác quốc tế (ảnh chụp năm 2009)

I. Cơ cấu, tổ chức, biên chế của Vụ
- Ban lãnh đạo Vụ  gồm: 
+ PGS,TS Bùi Văn Huyền: Vụ trưởng
+ TS Lương Viết Sang: Phó Vụ trưởng
+ PGS,TS Hoàng Văn Nghĩa: Phó Vụ trưởng
+ TS Lương Thu Hiền: Phó Vụ trưởng

Vụ Hợp tác quốc tế gồm các đơn vị trực thuộc dưới đây: 

  1. Phòng Kế hoạch.
  2. Phòng Quản lý học viên quốc tế.
  3. Phòng Quản lý dự án.
  4. Phòng Lễ tân và Hành chính.

Chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Vụ do Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế quy định. Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ thống nhất trình Giám đốc Học viện quyết định việc thay đổi cơ cấu tổ chức của Vụ.

Biên chế của Vụ Hợp tác quốc tế được xác định theo quy định về tiêu chuẩn chức danh của cán bộ, công chức, viên chức, vị trí việc làm và được Giám đốc Học viện giao.

- Cán bộ, công chức của Vụ: 01 PGS,TS, 01 Tiến sĩ; 10 Thạc sĩ; 06 cử nhân

II. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Vụ
* Chức năng

Vụ Hợp tác quốc tế là đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (gọi tắt là Học viện).

Vụ Hợp tác quốc tế là cơ quan tham mưu cho Giám đốc Học viện quản lý hoạt động đối ngoại của Học viện theo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Học viện; quản lý các chương trình, dự án có sự tài trợ của nước ngoài cho Học viện; phối hợp với các đơn vị trực thuộc Học viện tổ chức thực hiện công tác quan hệ và hợp tác quốc tế.

* Nhiệm vụ

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn và hàng năm về quan hệ và hợp tác quốc tế của Học viện; xây dựng các quy định, quy chế về quan hệ và hợp tác quốc tế trình Giám đốc Học viện xem xét, ban hành.

2. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Học viện thực hiện các quy định, quy chế, chính sách, chiến lược, chương trình, kế hoạch hoạt động đối ngoại đã được Giám đốc Học viện phê duyệt.

3. Nghiên cứu, phát triển các quan hệ, đối tác hợp tác quốc tế phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Học viện.

4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch hàng năm của các đoàn ra, đoàn vào; thẩm định, phân bổ và điều chỉnh kế hoạch, kinh phí đoàn ra, đoàn vào trình Giám đốc Học viện phê duyệt; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Học viện xây dựng, thực hiện kế hoạch hoạt động đối ngoại hàng năm.

5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan soạn thảo các thỏa thuận quốc tế trình Giám đốc Học viện; tổ chức công tác vận động tài trợ cho các chương trình, dự án và các lĩnh vực hợp tác cụ thể của Học viện; tổ chức thẩm định, thực hiện các chương trình, dự án, đề tài có tài trợ, tham gia của các đối tác quốc tế và nước ngoài (viện trợ phát triển chính thức - ODA, viện trợ phi chính phủ, các tài trợ phi dự án khác); giúp Giám đốc Học viện quản lý các chương trình, dự án quan hệ, hợp tác quốc tế của Học viện.

6. Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức - Cán bộ xác định tổ chức và nhân sự để thực hiện các chương trình, dự án trình Giám đốc Học viện phê duyệt; phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính tổng hợp tình hình thực hiện chương trình, dự án viện trợ, phát triển chính thức (ODA), viện trợ phi chính phủ, các tài trợ phi dự án.

7. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan quản lý học viên quốc tế đang nghiên cứu, học tập tại Học viện theo Quy chế về quản lý học viên quốc tế; tham mưu cho Giám đốc Học viện về chính sách, chế độ của Đảng, Nhà nước đối với học viên quốc tế.

8. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Học viện nghiệp vụ công tác đối ngoại và lễ tân ngoại giao; phối hợp với Văn phòng Học viện thực hiện nhiệm vụ lễ tân đối ngoại tại Học viện Trung tâm; phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các đoàn ra và đón, tiếp các đoàn vào tại Học viện Trung tâm;

9. Quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức viên chức tại Học viện Trung tâm; hướng dẫn các thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức và học viên theo yêu cầu.

10. Quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Vụ về mọi mặt; thực hiện chế độ, chính sách, công tác thi đua - khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Vụ theo thẩm quyền; thực hiện phòng và chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong đơn vị theo quy định của pháp luật; quản lý tài chính và tài sản theo phân cấp của Giám đốc Học viện.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

III. Thành tích khen thưởng
- Tập thể:
+ Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2004)
+ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2001;  2011)

IV. Địa chỉ liên hệ
- Vụ Hợp tác quốc tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 135 đường Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Số điện thoại Văn phòng: 04. 62827165
- Số fax: 04.62827164
- Địa chỉ Email: htqt@npa.org.vn

(Dữ liệu 6/2014)