11:21 ICT Thứ năm, 25/04/2024

Thống kê truy cập

Hôm nayHôm nay : 215

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 13711

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1525660

Trang chủ » Tin tức Internet » Tìm hiểu - Học tập

58 câu trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng

Thứ ba - 21/05/2013

Câu 1 Tìm câu trả lời đúng. Bản chất của chiến tranh là gì ?
A. Là sự kế tục của chính trị bằng thủ đoạn bạo lực
B Là thủ đoạn của kinh tế
C Là thể hiện qui luật sinh học
D Là bản chất của xã hội loài người

Câu 2 Hãy tìm câu đúng. Nguồn gốc của chiến tranh do nguyên nhân nào?
A Sự bùng nổ dân số
B Chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất và đối kháng giai cấp
C Bản năng sinh vật của con người
D Do định mệnh của loài người

Câu 3 Tìm câu trả lời sai. Tính chất của các cuộc chiến tranh ?
A Chính nghĩa và phi nghĩa
B Hạt nhân và thông thường
C Cách mạng và phản cách mạng
D Tiến bộ và phản tiến bộ

Câu 4 Chọn câu trả lời đúng. Bản chất giai cấp của quân đội ?
A Lực lượng chung của cả xã hội
B Là lực lượng siêu giai cấp
C Là bản chất của giai cấp sản sinh và nuôi dưỡng nó
D Là lực lượng trung lập

Câu 5 Tìm câu trả lời đúng. Tác động quan trọng nhất của cách mạng khoa học và công nghệ đến quân sự trên lĩnh vực?
A Nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kì mới
B Chiến lược quốc phòng an ninh
C Loại hình tác chiến
D Cách thức chỉ huy

Câu 6 Chọn câu trả lời sai. Nguyên tắc xây dựng quân đội kiểu mới của V.I.Lênin?
A, Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và quan điểm giai cấp công nhân trong xây dựng quân đội
B, Xây dựng quân đội chính quy
C, Trung thành với chủ nghĩa quốc tế vô sản
D, Xây dựng quân đội để phục vụ toàn cầu hóa

Câu 7 Tìm câu trả lời sai. Nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh?
A, Phân biệt mục đích chính trị của chiến tranh xâm lược và chiến tranh chống xâm lược
B, Chiến tranh là bạn đường thường xuyên của xã hội loài người
C Kháng chiến lâu dài dựa vào sức mình là chính
D Tiến hành chiến tranh nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng

Câu 8 Tìm câu trả lời sai nhất. Chức năng của quân đội ?
A, Là công cụ bạo lực chủ yếu của giai cấp thống trị và Nhà nước
B, Là lực lượng lao động chủ yếu của xã hội
C, Là lao động sản xuất
D, Là phượng tiện quân sự để đạt mục tiêu chính trị đối ngoại

Câu 9 Hãy tìm câu trả lời sai. Nội dung học thuyết bảo vệ Tổ quốc XHCN ?
A, Bảo vệ Tổ quốc XHCN là một tất yếu khách quan
B, Bảo vệ Tổ quốc XHCN là nghĩa vụ, trách nhiệm của toàn dân
C, Đảng Cộng sản lãnh đạo mọi mặt sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc XHCN
D, Là công việc riêng của lực lượng vũ trang

Câu 10 Tìm câu trả lời sai nhất. Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc XHCN?
A, Bảo vệ Tổ quốc là tất yếu khách quan
B, Mục tiêu là bảo vệ độc lập dân tộc và CNXH
C, Bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm của quân đội và công an
D, Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc, là sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc, cả nước, kết
hợp với sức mạnh thời đại

Câu 11 Tìm câu trả lời sai. Quân đội nhân dân Việt Nam có các chức năng ?
A, Chiến đấu
B, Đối ngoại
C, Công tác
D, Sản xuất

Câu 12 Chọn câu trả lời đúng nhất. Xu hướng xây dựng quân đội ta hiện nay là hiện đại hóa về các lĩnh vực ?
A, Trình độ, năng lực của con người
B, Vũ khí, khí tài
C, Trang thiết bị kĩ thuật
D, Hình thức chiến thuật

Câu 13 Tìm câu trả lời đúng. Tiêu chí để phân biệt tính chất chính nghĩa và phi nghĩa của chiến tranh ?
A, Mục đích của cuộc chiến tranh
B Chủng loại vũ khí dùng trong chiến tranh
C, Hoàn cảnh tiến hành chiến tranh
D, Giai cấp tiến hành chiến tranh

Câu 14 Hãy tìm câu trả lời đúng. Tiêu chí để nhận ra cuộc chiến tranh chính nghĩa là
A, Là cuộc chiến tranh phòng ngự
B, Là cuộc chiến tranh bảo vệ quyền lợi chính đáng của dân tộc
C, Là cuộc chiến tranh do nhân dân tiến hành trên tất cả các lĩnh vực
D, Là chiến tranh lạnh

Câu 15 Tìm câu trả lời đúng nhất. Tiêu chí để nhận ra cuộc chiến tranh phi nghĩa là ?
A, Là cuộc chiến tranh tiến công
B, Là chiến tranh lạnh
C, Là cuộc chiến tranh công nghệ cao
D, Là cuộc chiến tranh chiếm đoạt quyền lợi của nước khác
Câu 16 Tìm câu trả lời sai. Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng
cốt của:
A, Nền quốc phòng toàn dân
B, Chiến tranh nhân dân
C, Lực lượng sản xuất
D, Nền an ninh nhân dân

Câu 17 Tìm câu trả lời sai. Đặc điểm của việc xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân ta
hiện nay ?
A, Là yêu cầu để thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược
B, Vì sự phát triển của nền văn hóa
C, Bảo vệ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá
D, Đổi mới thực trạng của lực lượng vũ trang

Câu 18 Chọn câu trả lời sai. Những quan điểm, nguyên tắc cơ bản trong xây dựng lực
lượng vũ trang nhân dân ta hiện nay?
A, Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang
B, Đảm bảo lực lượng vũ trang luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu
C, Lấy xây dựng chất lượng là chính, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở
D, Xây dựng lực lượng vũ trang chuyên nghiệp

Câu 19 Tìm câu trả lời sai. phương châm xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt
Nam hiện nay ?
A, Xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.
B, Phát triển mạnh mặt trận Tổ quốc Việt Nam
C, Xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu được huấn luyện và quản lý
tốt, bảo đảm khi cần thiết có thể động viên nhanh chóng theo kế hoạch.
D, Xây dựng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, lấy chất lượng là chính

Câu 20 Tìm câu trả lời sai nhất. Những biện pháp chủ yếu trong xây dựng lực lượng vũ
trang nhân dân ta thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa ?
A, Nâng cao chất lượng huấn luyện – giáo dục, xây dựng phát triển khoa học quân sự Việt Nam.
B, Phù hợp với chức năng nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu thời bình và sẵn sàng đối
phó có hiệu quả với các tình huống.
C, Xây dựng môi trường văn hóa tại cơ sở
D, Từng bước giải quyết yêu cầu về vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Câu 21 Chọn câu trả lời đúng. Nguyên tắc Đảng lãnh đạo các lực lượng vũ trang nhân
dân ?
A, Tuyệt đối
B, Tuyệt đối và trực tiếp
C, Tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt
D, Trực tiếp về mọi mặt

Câu 22 Tìm câu trả lời đúng. Nguyên tắc Đảng lãnh đạo quân đội nhân dân Việt Nam?
A, Tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt
B, Tuyệt đối và trực tiếp
C, Tuyệt đối
D, Trực tiếp về mọi mặt

Câu 23 Tìm câu trả lời đúng. Vị trí của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam được xác
định: là công cụ bạo lực của Đảng và Nhà nước, làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc
bảo vệ Tổ quốc.
A, Đúng
B, Sai
C, Thiếu
D, Đủ

Câu 24 Hãy tìm câu đúng. Cấu trúc bản chất chiến tranh theo quan điểm của chủ nghĩa
Mác – Lênin ?
A, Là sự kế tục đơn thuần của chính trị bằng những biện pháp khác
B, Được cấu thành bởi: đường lối chính trị của một giai cấp, nhà nước nhất định và sự kế tục chính trị bằng bạo lực vũ trang.
C, Là sự nối dài của đường lối đối ngoại
D, Chiến tranh là bạn đường của chủ nghĩa đế quốc

Câu 25 Tìm câu trả lời sai. Nội dung chính của chiến lược diễn biến hòa bình ?
A, Sử dụng mọi thủ đoạn để ngầm phá từ bên trong.
B, Công khai tiến công quân sự
C, Kích động các mâu thuẫn tôn giáo, dân tộc, sắc tộc.
D, Khai thác, lợi dụng các khó khăn, sai sót của ta để tạo bước chuyển hóa.

Câu 26 Hãy tìm câu trả lời sai. Thủ đoạn của chiến lược diễn biến hòa bình ?
A, xâm nhập về văn hoá
B, phát động chiến tranh hạt nhân
C, chống phá về chính trị tư tưởng
D, vô hiệu hóa lực lượng vũ trang

Câu 27 Tìm câu trả lời sai. Đặc trưng chủ yếu của bạo loạn lật đổ ?
A, Là hành động phá hoại của các thế lực thù địch cả trong và ngoài nước.
B, Là hoạt động thuần túy quân sự.
C, Nhằm lật đổ chính quyền để thiết lập chính quyền phản động ở địa phương hoặc trung ưông.
D, Là hoạt động vừa vũ trang, vừa phi vũ trang của các lực lượng phản động trong nước

Câu 28 Tìm câu trả lời đúng. Mục tiêu của diễn biến hòa bình ?
A, Tạo ra sự sụp đổ từ bên trong.
B, Gây rối loạn trật tự trị an.
C, Tạo điều kiện cho các lực lượng bên ngoài can thiệp.
D, Tạo sự xâm lăng văn hóa .

Câu 29 Tìm câu trả lời sai. Xu hướng phát triển của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam ?
A, Chính qui
B, Nhà nghề
C, Hiện đại
D, Tinh nhuệ

Câu 30 Tìm câu trả lời đúng. Tiêu chí để phân biệt chiến tranh tự vệ và chiến tranh xâm lược ?
A, Mục đích của cuộc chiến tranh
B, Vũ khí trang bị của chiến tranh
C, Hình thức tiến hành chiến tranh là chủ động hay
D, Trình độ hiện đại của các loại trang bị, vũ khí

Câu 31 Tìm câu trả lời đúng. Điều gì phải lưu ý trong cách huy động các nguồn lực của chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay ?
A, Cách huy động mới đối với các nguồn lực trong nền kinh tế thị trường không
giống thời hành chính bao cấp
B, Vẫn giữ vững các cách huy động như trong các cuộc chiến tranh trước đây
C, Tăng cường hệ thống pháp luật về vấn đề này
D, Ra sức giáo dục lòng yêu nước cho mọi tầng lớp nhân dân

Câu 32 Lực lượng chủ lực để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay là những lực lượng nào?
A, Gồm các lực lượng của toàn dân
B, Là các lực lượng vũ trang nhân dân
C, Là ba thứ quân: bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ
D, Các lực lượng dự bị động viên

Câu 33 Sự khác biệt nổi bật của chiến tranh nhân dân trong tình hình hiện nay so với trước kia là gì ?
A, Hàm lượng của các mặt đấu tranh trên lĩnh vực phi vũ trang ngày càng tăng cho dù đấu tranh vũ trang vẫn là nòng cốt
B, Vũ khí, trang bị hiện đại hơn
C, Cuộc chiến tranh diễn ra mà không cần tiếp xúc
D, Chủ yếu là chống khủng bố

Câu 34 ý nghĩa của việc tăng cường nhận thức của sinh viên các trường đại học và cao đẳng về vai trò, nội dung của chiến tranh nhân dân Việt Nam trong tình hình hiện nay?
A, Giúp sinh viên xác định đúng đắn vị trí, vai trò của mình đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ngay khi đang học trong trường
B, Trang bị để sinh viên có kiến thức sử dụng sau khi ra trường
C, Học để biết về lịch sử đánh giặc của tổ tiên ta
D, Nâng cao lòng tự hào về quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng

Câu 35 phương châm xây dựng quân đội ta được Đảng khẳng định trong các kì Đại Hội là gì ?
A, Xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính qui, tinh nhuệ, từng bước hiện đại
B, Lập tức mua sắm vũ khí trang bị hiện đại cho quân đội
C, Xây dựng quân đội theo hướng chuyên nghiệp, nhà nghề
D, Chú trọng xây dựng đời sống văn hóa tinh thần của quân đội

Câu 36 Tìm câu trả lời sai. Quan điểm xây dựng nền quốc phòng toàn dân?
A, Giữ vững độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường.
B, Kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại.
C, Nhanh chóng hiện đại hoá toàn bộ nền quốc phòng.
D, Kết hợp sức mạnh quốc phòng an ninh với các lĩnh vực khác.

Câu 37 Tìm câu trả lời đúng. Vì sao phải xây dựng nền quốc phòng toàn dân ?
A, Là quy luật khách quan.
B, Vì địch xâm lược.
C, Bảo vệ là một công đoạn của sản xuất và đời sống
D, Vì ta yếu.

Câu 38 Tìm câu trả lời sai. Nhiệm vụ cơ bản trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân?
A, Chuẩn bị cho Tổ quốc đối phó thành công với các lực lượng gây hại.
B, Gắn kết các thành phần kinh tế.
C, Chuẩn bị cho chiến tranh nhân dân.
D, Xây dựng lực lượng.

Câu 39 Tìm câu trả lời sai. Nội dung quan trọng nhất trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân là gì ?
A, Phân vùng chiến lược kết hợp bố trí khu dân cư.
B, Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố).
C, Xây dựng môi trường văn hoá xã hội lành mạnh.
D, Xây dựng các lực lượng nòng cốt và phòng thủ dân sự.

Câu 40 Tìm câu trả lời sai. Tính chất của nền quốc phòng toàn dân ?
A, Toàn dân.
B, Dân tộc.
C, Hiện đại.
D, Toàn diện.

Câu 41 Hãy tìm câu trả lời đúng. Nội dung chính của sự gắn kết trong thế trận quốc phòng toàn dân ?
A, Thế trận kinh tế với thế trận quân sự.
B, Thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân.
C, Thế trận chiến tranh nhân dân với thế trận quốc phòng toàn dân.
D, Thế trận ngoại giao với thế trận quốc phòng, quân sự.

Câu 42 Tìm câu trả lời đúng. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong thời kỳ hoà bình, thì lực lượng nào đóng vai trò nòng cốt cho toàn dân đánh giặc?
A, Lực lượng vũ trang.
B, Lực lượng quân sự
C, Lực lượng kinh tế.
D, Lực lượng văn hoá.

Câu 43 Tìm câu trả lời đúng nhất. Để xây dựng tốt nền quốc phòng toàn dân, cần giáo dục quốc phòng cho những đối tượng nào ?
A, Lực lượng vũ trang.
B, Thanh niên, sinh viên.
C, Học sinh phổ thông.
D, Mọi đối tượng.

Câu 44 Tìm câu trả lời đúng. Lực lượng của nền quốc phòng toàn dân?
A, Sức mạnh tổng hợp của toàn dân
B, Công an
C, Các lực lượng vũ trang
D, Quân đội

Câu 45 Tìm câu trả lời đúng nhất. Tiềm lực nào quyết định sức mạnh vật chất và kĩ thuật của nền quốc phòng toàn dân?
A, Tiềm lực chính trị tinh thần
B, Tiềm lực khoa học công nghệ
C, Tiềm lực quân sự
D, Tiềm lực kinh tế

Câu 46 Chọn câu đúng nhất. Nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân được tiến hành trong các lĩnh vực nào?
A, Kinh tế
B, Tất cả các ngành nghề, lĩnh vực
C, Văn hoá
D, Quân sự

Câu 47 Tìm câu trả lời sai. phương châm xây dựng nền quốc phòng toàn dân?
A, Độc lập tự chủ
B Chỉ liên minh quân sự với các nước khác
C, Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại
D, Xây dựng ba thứ quân hùng mạnh

Câu 48 Tìm câu trả lời đúng. Vai trò của nền quốc phòng toàn dân?
A, Là 1 trong 2 nhiệm vụ chiến lược
B, Thúc đẩy kinh tế phát triển
C, Thúc đẩy khoa học công nghệ phát triển
D, Giữ vững hoà bình ổn định

Câu 49 Tìm câu trả lời đúng nhất. Mục đích của việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân?
A, Thực hiện 1 trong 2 nhiệm vụ chiến lược (Ghi chú: 2 nv chiến lược là xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc)
B, Răn đe địch
C, Ngăn đe địch
D, Phục vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Câu 50 Tìm câu trả lời sai. Tính chất của chiến tranh nhân dân Việt Nam ?
A, Toàn dân
B, Dân tộc
C, Toàn diện
D, Hiện đại

Câu 51 Chọn câu đúng. Đặc điểm của chiến tranh nhân dân Việt Nam ?
A, Đối phó được với chiến tranh thông thường
B, Đối phó được với diễn biến hòa bình
C, Đối phó được với mọi loại hình chiến tranh
D, Đối phó được với xung đột vũ trang

Câu 52 Hãy tìm câu trả lời sai. Quan điểm về chiến tranh nhân dân của Đảng ta ?
A, Toàn dân đánh giặc
B, Đánh lâu dài nhưng ra sức giành thắng lợi sớm
C, Phòng ngự là chính
D, Vừa chiến đấu vừa sản xuất

Câu 53 Tìm câu trả lời sai. Tổ chức lực lượng chiến tranh nhân dân gồm ?
A, Lực lượng toàn dân đánh giặc
B, Lực lượng thanh niên xung kích
C, Lực lượng nhân dân đánh giặc
D, Lực lượng vũ trang nhân dân

Câu 54 Tìm câu trả lời đúng. Vì sao phải tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc?
A, Phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc
B, Vì nước ta còn nghèo
C, Phát huy vai trò của các thành phần kinh tế
D, Đòi hỏi của hiện đại hóa quân đội

Câu 55 Chọn câu đúng nhất. Chiến tranh nhân dân nhằm chống lại hành động xâm lược, phá hoại trên các mặt?
A, Kinh tế
B, Mọi mặt
C, Chính trị
D, Văn hóa

Câu 56 Tìm câu trả lời đúng. Lực lượng nòng cốt của chiến tranh nhân dân là?
A, Lực lượng vũ trang nhân dân
B, Bộ đội chủ lực
C, Lực lượng kinh tế
D, Lực lượng địa phương

Câu 57 Chọn câu đúng nhất. Mục đích cao nhất của việc kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh ?
A, Bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và sự nghiệp CNH, HĐH
B, Phát huy tốt nhất mọi tiềm năng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
C, Tranh thủ sự hỗ trợ của các nước lớn cả về kinh tế và quân sự
D, Bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, chế độ, Đảng, chính quyền

Câu 58 Hãy tìm câu trả lời đúng nhất. Cơ sở lí luận và thực tiễn của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về sự kết hợp
kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh:
A, Là cách phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng và bảo vệ
B, Là yêu cầu khách quan của xã hội có giai cấp và Nhà nước
C, Quốc phòng có vai trò bảo vệ, kinh tế giữ vị trí quyết định.
D, Sự gắn kết giữa kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh trong một thể thống nhất


Những bài mới hơn

Những bài cũ hơn